Cán bộ chủ chốt

NGUYỄN TRUNG THÔNG

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CEO

NGUYỄN THÀNH LUÂN

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

BUSINESS DIRECTOR

LÊ TIẾN DŨNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

DEPUTY DIRECTOR

NGUYỄN THÀNH HIẾU

GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ

DESIGN DIRECTOR

Sơ đồ tổ chức công ty