CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG& NHÀ XƯỞNG IDEA VIỆT NAM

Văn phòng & Nhà Máy Điện Tử – Quận 9, TP Hồ Chí Minh